Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,


LS003615

Yesus Tuhan, Berlebihan Dalam Beragama

[#130340#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) & mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), & mereka tersesat dari jalan yang lurus.”  [Al-Maidah 5:77] Lanjutkan membaca “Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,”

Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia


NA002981

Yesus Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia

 [#130313#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya & seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?”

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit & bumi & apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Al-Maidah 5:17] Lanjutkan membaca “Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia”

Cahaya Allah


NA003006

Cahaya Allah

[#130329#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, & banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, & kitab yang menerangkan.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, & (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, & menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Lanjutkan membaca “Cahaya Allah”

Sembahlah Allah, Tuhanku & Tuhanmu, Kata Isa Putra Maryam


4.1.1

Yesus: Sembahlah Allah, Tuhanku & Tuhanmu

[#130325#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku & Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, & tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolong pun. Lanjutkan membaca “Sembahlah Allah, Tuhanku & Tuhanmu, Kata Isa Putra Maryam”